Pojdi iskat
eGradiva Predstavitve Dejavnosti Od A do Ž
/ Gradiva za osnovno šolo / Kemija Pišite nam Tiskaj stran
Gradiva za osnovno šolo
Dodatki in spremembe
Naša ulica
Novo 4. in 5.
PREDSTAVITVE IN DOGODKI
Predstavitve/dogodki
Svetovanja
 Arhiv dogodkov 

UČNA GRADIVA
Pravkar izšlo
V pripravi
Katalog gradiv

INFORMACIJE
Potrditve
 Recenzije
 Vprašajte nas

E-NOVICE
DZS

EPI BRALNE ZNAČKE

Domov
Kontakt
E-revija

KEMIJA DANES 1
Učni komplet za kemijo v 8. razredu osnovne šole
                                             
                  
Učbenik                                         *Prenovljeni učbenik - potrjen dne 18. 6. 2015!!
  * Slika na naslovnici prenovljenega učbenika Kemija danes 1 je mikrofotografija nanodelcev titanovega dioksida, posneta z vrstičnim presevnim mikroskopom v Laboratoriju za kemijo materialov, Elektronska mikroskopija in katalizatorji, na Kemijskem inštitutu Ljubljana.
  Obvestilo o učbenikih za kemijo - šol. l. 2016/2017! 
   
              Nakup!
Delovni zvezek                               Prenovljeni delovni zvezek                
                                           

   


      
  


KEMIJA DANES 1, učbenik in delovni zvezek

Poglavja:

1. Zgradba snovi

2. Atom in periodni sistem elementov

3. Povezovanje delcev

4. Kemijske reakcije

5. Elementi v periodnem sistemu

6. Ogljikovodiki s polimeri

 

KEMIJA DANES 1, prenovljeni učbenik - potrjen (sklep)

Avtorice: mag. Mojca Graunar, mag. Mojca Podlipnik, Jona Mirnik, mag. Alenka  Gabrič, mag. Milica Slatinek - Žigon

 


V prenovljenem učbeniku
Kemija danes 1 je učna snov predstavljena v krajših učnih enotah, ki si logično sledijo in se nadgrajujejo v učne teme ali poglavja.

 

Na začetku vsake učne enote so navedene učne vsebine. Pojme in zakonitosti se učimo na konkretnih primerih in poskusih, besedilo dopolnjujejo številne risbe, fotografije in preglednice ter zanimivosti. Učne vsebine za višjo raven ter pomembne ugotovitve so posebej označene. Ob posameznih učnih vsebinah so izpisani poudarki za lažje pomnjenje.

 

Učno enoto zaključijo povzetek Na kratko, pisan po alinejah, izpisani ključni pojmi in vprašanja za razmislek o učni snovi Razmisli in odgovori. Na koncu poglavja pa lahko s preglednim testom preveriš svoje znanje.

 

 

Odgovori na vprašanja iz učbenika KEMIJA DANES 1 

1 Vsebina/Odgovori ZGRADBA SNOVI
3 Odgovori POVEZOVANJE DELCEV
4 Odgovori KEMIJSKE REAKCIJE
6 Odgovori OGLJIKOVODIKI S POLIMERI

KEMIJA DANES 1
, prenovljeni delovni zvezek

Obseg delovnega zvezka je 104 strani.

 Izbrani poskusi so preprosti za izvedbo, nekatere izvajajo učenci v dvojicah 
           ali v skupini, zahtevnejše pa izvede učitelj.
 
 

           Večina nalog je namenjena ponavljanju in utrjevanju učne snovi. Naloge 
           lahko učenci rešujejo sami ali v skupini, v šoli ali za domačo nalogo.

 

 Posebna znanja so posebej označena.


 
Pri nekaterih nalogah učenci najdejo odgovore z brskanjem po spletu
          ali knjigah.


 Novost v delovnem zvezku so testi na koncu vsakega poglavja, s 
          katerimi učenci preverijo svoje znanje. Vzorčne strani Kemija danes 1, delovni zvezek 
       
 Kemijska križanka

 Napotki k delovnemu zvezku 
        (
Uvod in 1. poglavje, 2. poglavje, 3. poglavje, 4. poglavje + križanka
       
5. poglavje, 6. poglavje)

 Predstavitve PPT za 8. razred
Zgradba atoma   
Zgradba atoma in periodni sistem   
Ionska vez   
Kovalentna vez Učbenik Kemija danes 1 je potrjen po posodobljenem učnem načrtu za kemijo
v 8. razredu osnovne šole in se ga tako še naprej uporablja pri pouku.

Da bi premostili težavo glede vrstnega reda obravnave posameznih sklopov,
objavljamo poglavja iz učbenikov.

•  Kemija danes 1, učbenik
6. poglavje: Ogljikovodiki

•  Kemija danes 2, učbenik
1. poglavje: Kisline, baze in soli
4. poglavje: Količinski odnosi


Novi znaki za nevarnost

Od decembra 2010 veljajo v Evropski uniji za označevanje čistih snovi novi znaki za nevarnost. To so znaki GHS (Globally Harmonised System). Za pripravke (zmesi), kot
so čistila in pesticidi, bo novo označevanje obvezno od junija 2015. V prehodnem
obdobju lahko na embalaži najdemo nove ali stare znake za nevarnost. 
 

   
       
KEMIJA DANES – UČENJE Z NALOGAMI

Zbirka nalog za 8. in 9. razred

Saša A. Glažar, Mojca Graunar, Barbara Modec, Barbara Šket, Boris Šket

 


 

V eni knjigi so zbrani zgledi in naloge z rešitvami za učne sklope 8. in 9. razreda.
Vključene so tudi pregledne naloge, ki povezujejo učno snov različnih sklopov,
in naloge za poglobljeno znanje. Zbirka je primerna za:

·         sprotno učenje,

·         utrjevanje učne snovi in pripravo na pisne preizkuse med šolskim letom,

·         pripravo na NPZ in tekmovanja iz kemije.

 

ISBN 978-86-341-3645-6

184 strani

 

 

KEMIJA ZA DEVETLETKO

Zbirka testnih nalog za 8. in 9. razred

Darko Dolenc, Barbara Modec

 

  Slika produkta Kemija za devetletko, zbirka nalog                                 .

 

Kratka zbirka testnih nalog za utrjevanje znanja in pripravo na pisne preizkuse znanja vsebuje:

·         244 nalog z rešitvami,

·         vse vrste nalog, ki se pojavljajo v pisnih preizkusih.

Zbirka je primerna za pripravo na NPZ iz kemije.

 

ISBN 978-86-341-4207-5

64 strani

 

 

KEMIJA DANES  – SLIKOVNO GRADIVO

E-gradivo

Didaktična zasnova: Mojca Graunar

 

Slikovno gradivo iz učbenikov Kemija danes 1 in Kemija danes 2 v obliki prosojnic PPT. Fotografije, risbe in preglednice podatkov so opremljene z oznakami in s pojasnjevalnim besedilom. Učitelju je e-gradivo v pomoč pri izvedbi pouka, saj lahko ob svoji razlagi prosojnice projicira na zaslon, zmanjša pa se tudi potreba po nošenju učbenikov v šolo.


         

Več informacij o gradivu in nakup v rubriki E-gradiva.


       
Druga učna gradiva 
      Periodni sistem elementov, obojestranska zgibanka

Nina Dekleva, Saša A. Glažar, Andrej Šmalc


Glavni podatki o elementih: simbol, vrstno (atomsko) število, relativna atomska masa opredelitev elementa kot kovina, nekovina ali polkovina.

V slikovnem periodnem sistemu pa še: agregatno stanje elementa pri sobni temperaturi, nahajanje v naravi (kot element, kot spojina ali kot element in spojina) ter uporaba elementa oziroma njegove spojine. Sličica pri vsakem elementu prikaže značilno uporabo elementa oziroma njegove spojine.


Modra pomoč – Kemija OŠ, 8. in 9. razred, zgibanka

Tjaša Kampos, Violeta Stefanovik

 

Učna snov kemije za 8. in 9. razred v 19 shematskih prikazih:
kratki povzetki, risbe modelov, preglednice in diagrami; periodni sistem elementov.

Odličen pripomoček za hiter pregled učne snovi. 

  
 Atom in periodni sistem                            Maščobe in mila
 

   
  Dodatne vsebine
  Za brezplačen dostop do  navedenih vsebin spodaj in vzorčnih strani iz prenovljenega učbenika Kemija danes 1 se je potrebno registrirati v rubriki
Vedežev e-paket.
   
 

 
Letna priprava za 8. razred po posodobljenem učnem načrtu in 
prenovljenem delovnem zvezku

      

Letna priprava za 9. razred po posodobljenem učnem načrtu in 
prenovljenem delovnem zvezku
 

 

 
Predlog letne učne priprave za 8. razred po poglavjih,
po učbeniku Kemija danes 1 
(4 in 56)                        

Kemija danes - učenje z nalogami, izbrane vsebine (3 in rešitve, 7 in 8)

Predlog letne učne priprave za 9. razred po poglavjih,
po učbeniku Kemija danes 2 (1, 3, 4, 5)                         

 
Podatki o gradivu
Prenovljeni učbenik 2015
Avtorice: mag. Mojca Graunar, mag. Mojca Podlipnik, Jona Mirnik, mag. Alenka Gabrič, mag. Milica Slatinek Žigon
Potrjen: 2015

Učbenik
Avtorji: mag. Alenka Gabrič, prof. dr. Saša Aleksij Glažar, mag. Milica Slatinek Žigon
Obseg: 121 strani
Potrjen: po posodobljenem učnem načrtu!

Prenovljeni delovni zvezek
Avtorji: mag. Mojca Graunar, doc. dr. Barbara Modec, prof. dr. Darko Dolenc, mag. Alenka Gabrič, mag. Milica Slatinek Žigon

Recenzenti
prof. dr. Primož Šegedin, prof. dr. Slovenko Polanc, Violeta Stefanovik
Sorodna gradiva
Kemija danes 2
• več
© DZS, d. d., (2008 - 2011) | Pravna obvestila | Kolofon | Nagradne igre | Pogoji oglaševanja | Politika piškotkov